Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás 

Kelet-közép-európai tapasztalatok

A projekt hivatalos weboldala: www.tanulokozossegek.hu
 

Projekt azonosítója: EFOP-5.2.2-17-2017-00066

Projektmegvalósítási időszak: 2017. november 1. - 2019. október 31.

 

A tanulás (a szó legtágabb értelmében) olyan tevékenység, amely képes meghatározni egy térség kilátásait és jövőjét. Akár élére is állíthatjuk a dolgot: tanulás nélkül az adott térségnek nem lesz jövője. Sőt, talán megkockáztatjuk azt is, hogy minden térség jövője azon múlik, mennyi és milyen tanulás folyik benne.

A projekt keretében arra vállalkozunk, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen szerepe van a tanulásnak, a felnőttek tanulásának, a közösségi tanulásnak a hátrányok leküzdésében. A közösség a hátrányos helyzetből milyen utakon, módokon keresheti a kitörést. Egyes térségekben mely tanulási formák tudnak hozzájárulni a fejlődéshez.

Ezeket a fejlesztéseket megismerjük és megismertetjük a partnerekkel, összegyűjtjük, leírjuk és hozzáférhetővé tesszük a partnerországok szakemberei számára. Elsősorban a hátrányos helyzetű felnőttek képzésével, hátrányos helyzetű térségek társadalmi felzárkózásával, településfejlesztésével foglalkozó szakemberek számára.

A nem formális tanulásra és színtereire fókuszálunk, a különböző szakmai képzéseket vagy általánosan képző képzéseket (felzárkóztató, alap-és kulcskompetencia fejlesztő, digitális írástudás fejlesztő, nyelvi képzések) nyújtó szervezeti körre és tevékenységükre, jó gyakorlataikra összpontosítunk. Ezen túl vizsgáljuk a kulturális tanulás módozatait, szélesen értelmezve, beleértve a zene, a média, a sport területét. Valamint a közösségi tanulás terepeit vizsgáljuk (civil hálózatok, partnerségek, intézményi-civil együttműködések stb.). Ezek fellelhetők munkahelyeken, felnőttképzési intézményekben, de kulturális, szociális intézményekben vagy ezek hálózataiban.

A társadalomstatisztikai adatok legtöbb Európai Uniós tagországban már rendelkezésre állnak, azonban ezek tanulási szempontú csoportosítása, helyzetelemzésre használata nem jellemző, pedig az oktatáspolitikai döntések, a társadalomfejlesztés megalapozásához szükségesek ezeknek az adatoknak az együttes kezelése. Ezen túl az, hogy azt megnézzék, hogy az egyes területek elemzése, tanulás szempontjából hátrányos vagy épp eredménye mögött milyen háttér van, milyen jó példák, gyakorlatok vannak, amelyek mások számára is adaptálhatóak, még kevésbé jellemzőek. 

 

A program több lépcsőben erre irányul.

  1. A műhelymunkákon a Kelet-közép európai társadalomstatisztikák, oktatástatisztikák, adatbázisok, indexek megismerése, a partnerekkel való megismertetése, közös elemzése
  2. A műhelymunkákon a partnerországok oktatástatisztikai adatainak összegyűjtése, elemzése ezekből indexalkotás /a korábbi Tanuló régiók Magyarországon projekt LeaRn indexét alkalmazva. Ezáltal megtörténhet a partnerországok helyzetének felmérése különböző típusú tanulási tevékenységek kapcsán. A térség tanuló régióiról speciális térképek készülnek.
  3. A tanulmányutakon és részben a műhelymunkákon kifejezetten olyan tanulásközpontú, a felnőtt tanulásra, munkaerő-piaci integrációra, településfejlesztésre irányuló projektek megismerése, amelyek a társadalmi felzárkózást segítik. Ezeknek a projekteknek az összegyűjtése leírása.
  4. Tréningeken és műhelymunkákon az adaptálható projektek megvitatása, az adott partnerország számára hasznosíthatóságának elemzése.

 

Eredmények:

  1. Megismerhetőek a partnerországokban működő jó gyakorlatok.
  2. Hozzásegíthetők a partnerországok szakemberei, döntéshozói a térségben való tanulás (formális, nem formális, kulturális, közösségi) helyzetének megismerésére.
  3. Hozzásegíthetők a partnerországok társadalmi felzárkózás tanulási szempontú megközelítésével foglalkozó szakemberei, döntéshozói fejlesztési programok megismerésére, amelyek közül lehetőségük van a tapasztalatok alapján gyakorlatok adaptálására is.
  4. Összességében egyes kiemelkedő tanulási tevékenységgel bíró európai ország mintáinak tanulmányozása, a partnerországok tanulási helyzetének felmérése. Emellett az egyes országokban a pozitív példák, jó gyakorlatok feltárása, megismerése, leírása, tapasztalat-, tudásmegosztás. Lehetséges adaptációk kidolgozása.